De Trije X Nix App!!!

Jhiiiehaaa, it is sa fier!!!
Fanôf hjoed is ús eigen Trijexnix app te downloaden yn de Google Play Store! Dus wêr yn’e wrâld ast ek bist, al stjist yn’e file, rydst op it it hynder oer de prairie as leist tusken de kei:

Oan de hân fan dizze app bliuwst oeral en altyd op’e hichte fan it lêste nijs omtrint Trije x nix. Nije nûmers, foto’s & fideo’s en fansels in aginda mei wêr ast de Cowboys út’e Wâlden live sjen kinst fansels.

De mannen fan AGI Applications wurde tige bedankt foar it meitsjen!

Klikkerdeklik: Downloade kin hjir!