12 juni Doarpsfeest de Tike

Hatseflats, op freed 12 juni spylje wy op it doarpsfeest yn’e Tike.
Fanôf in oere as healwei alven sille we de tinte even flink dreune litte!!!
De yntree is hast om’e nocht, dus hinne blixem!!!!

Poster de Tike